Bienvenidos a OtavalosOnLine.com

| 2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |


¡YAKUKUTA KARAWAY !! 22/07/12

Watan watan, sitwa killa chunka sukta awaki punchapimi, yaku mañay wakcha karay challan. Kotama willkay urku hawapi ruran. Chawpi puncha hipa tantaylla chayashpa, Tayta Yachak mañashka hipaka, ña challayta tukuchinkapami wawakunata kaparichin.


¡YAKUKUTA KARAWAY !!
Watan watan, sitwa killa chunka sukta awaki punchapimi, yaku mañay wakcha karay challan. Kotama willkay urku hawapi ruran. Chawpi puncha hipa tantaylla chayashpa, Tayta Yachak mañashka hipaka, ña challayta tukuchinkapami wawakunata kaparichin. Wawakunaka ishkay wachuta rurashpa shayarin, hariwawakunaka Mama Cotacachita rikushpa, warmi wawakunaka Imbabura taytata rikushpa, tukuykuna kunkurishpami paktalla chuskukutinkaman Pacha Mamata yakuta mañashpa kaparin: Yakukuta karaway!! 

Imbaya Cachiguango

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Watan watan / Año tras año

Yaku mañay wakcha karay / Ceremonia de pedido de agua

Wawakunata kaparichin / Los niños piden a gritos

Chuskukutinkaman / Por 4 veces

Yakukuta karay / Regálanos aguita

Ver archivo adjuntoImprimir | Recomienda a un amigo | Hits: 247 |

OtavalosOnLine.com. Todos los Derechos Reservados