YAMUR ASWATA RURANAMANTA YACHAY

Titulo: YAMUR ASWATA RURANAMANTA YACHAY
Resumen: Kallaripika alli raku saratami akllanchik nishpa willachin; kanchis laya sara muruwanmi ruranchik nin; yana sarawan, yurak sarawan, killu sarawan, kankilwan, chulpi sarawan, hura sarawanpash; chaypa hipami ashata kamllashpa, kutachinchik nin; shinashpaka hatun mankakunapi shayachishpa, chunka ishkay sayllakunata allipacha yanunchik nishpa willachin
Contenido:
Imagen: Array
A�o: 2012